سرباز ولایت خدایـــــــــــــا ...! اگه یه روز فراموش کردم خدای ِ بزرگـــــــــــــی دارم ... تو فرامـــــــــــــوش نکن که بنده کوچیکـــــــــــــی داری ... با نوازشی و یا شاید تلنگری آرام وجودت را ، همراهیت را ، مهربانی و بزرگی ات را برایم یاداوری کن ........................................... ما رهرو ولایتیم ولایت مال حیدره دست خدا رو سر ما که خامنه ای رهبره ما عاشق و دلداده آن شهریار بی سریم سرباز کوی عترت و فداییان رهبریم من سینه چاک رهبرم ای دشمن روح خدا اگر اشاره ای کند سرت زتن کنم جدا ما گردان فاطمیون رزمنده بودن ذات ما اسم تو یا زهرا(س)بود رمز عملیات ما دشمن رهبر بشنود نداریم هیچ واهمه ای چون که بود فرمانده ی کل قوا خامنه ای http://soldier51.mihanblog.com 2018-10-16T22:36:29+01:00 text/html 2017-01-22T10:13:28+01:00 soldier51.mihanblog.com فاطمه خداحافظ - دوستان مجازی http://soldier51.mihanblog.com/post/245 <div align="center"><img src="http://uupload.ir/files/mam_1447174261215751.jpg" alt="" width="461" vspace="0" hspace="0" height="461" align="bottom" border="0"><br><br><p class="MsoNormal" dir="RTL" align="right"><b><font size="3"><span style="font-size:12.0pt;line-height: 115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-ascii-theme-font:major-bidi; mso-hansi-theme-font:major-bidi;mso-bidi-theme-font:major-bidi" lang="FA">دلم برای دلتنگی هایم تنگ شده است</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size:12.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; mso-ascii-theme-font:major-bidi;mso-hansi-theme-font:major-bidi;mso-bidi-theme-font: major-bidi"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>.</span></font></b></p><div align="right"><b><font size="3"> </font></b></div><p class="MsoNormal" dir="RTL" align="right"><b><font size="3"><span style="font-size:12.0pt;line-height: 115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-ascii-theme-font:major-bidi; mso-hansi-theme-font:major-bidi;mso-bidi-theme-font:major-bidi" lang="FA">دلم یک جرعه چای میخواهد با عطر کودکی ویک حبه قند ونگاهی که به دنبال قندان سرگردان است</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size:12.0pt; line-height:115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-ascii-theme-font: major-bidi;mso-hansi-theme-font:major-bidi;mso-bidi-theme-font:major-bidi"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>.</span></font></b></p><div align="right"><b><font size="3"> </font></b></div><p class="MsoNormal" dir="RTL" align="right"><b><font size="3"><span style="font-size:12.0pt;line-height: 115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-ascii-theme-font:major-bidi; mso-hansi-theme-font:major-bidi;mso-bidi-theme-font:major-bidi" lang="FA">یک کوچه پر از کودکان شاد از جنس همبازیهای کودکی ام</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size:12.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; mso-ascii-theme-font:major-bidi;mso-hansi-theme-font:major-bidi;mso-bidi-theme-font: major-bidi"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>.</span></font></b></p><div align="right"><b><font size="3"> </font></b></div><p class="MsoNormal" dir="RTL" align="right"><b><font size="3"><span style="font-size:12.0pt;line-height: 115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-ascii-theme-font:major-bidi; mso-hansi-theme-font:major-bidi;mso-bidi-theme-font:major-bidi" lang="FA">دستهای دوباره ی مادرم که عشق ومحبت را به من تعارف کند</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size:12.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; mso-ascii-theme-font:major-bidi;mso-hansi-theme-font:major-bidi;mso-bidi-theme-font: major-bidi"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>.</span></font></b></p><div align="right"><b><font size="3"> </font></b></div><p class="MsoNormal" dir="RTL" align="right"><b><font size="3"><span style="font-size:12.0pt;line-height: 115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-ascii-theme-font:major-bidi; mso-hansi-theme-font:major-bidi;mso-bidi-theme-font:major-bidi" lang="FA">پدرم.تا به او بگویم که هنوز همان کودکم که دوست دارم در ازای خوردن یک قاشق ماست اینبار نه پول که</span><span dir="LTR" style="font-size:12.0pt;line-height:115%;font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-ascii-theme-font:major-bidi;mso-hansi-theme-font: major-bidi;mso-bidi-theme-font:major-bidi"></span></font></b></p><div align="right"><b><font size="3"> </font></b></div><p class="MsoNormal" dir="RTL" align="right"><b><font size="3"><span style="font-size:12.0pt;line-height: 115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-ascii-theme-font:major-bidi; mso-hansi-theme-font:major-bidi;mso-bidi-theme-font:major-bidi" lang="FA">فقط یک بوسه بر دستانش بزنم</span><span dir="LTR" style="font-size:12.0pt;line-height:115%; font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-ascii-theme-font:major-bidi; mso-hansi-theme-font:major-bidi;mso-bidi-theme-font:major-bidi"></span></font></b></p><div align="right"><b><font size="3"> </font></b></div><p class="MsoNormal" dir="RTL" align="right"><b><font size="3"><span dir="LTR" style="font-size:12.0pt;line-height: 115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-ascii-theme-font:major-bidi; mso-hansi-theme-font:major-bidi;mso-bidi-theme-font:major-bidi">&nbsp;</span><span style="font-size:12.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; mso-ascii-theme-font:major-bidi;mso-hansi-theme-font:major-bidi;mso-bidi-theme-font: major-bidi" lang="FA">بوی نیمکت های چوبی مدرسه وهیاهو وهای وهوی بچه ها بدجور دلم را قلقلک میدهد</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size:12.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; mso-ascii-theme-font:major-bidi;mso-hansi-theme-font:major-bidi;mso-bidi-theme-font: major-bidi"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>.</span></font></b></p><div align="right"><b><font size="3"> </font></b></div><p class="MsoNormal" dir="RTL" align="right"><b><font size="3"><span style="font-size:12.0pt;line-height: 115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-ascii-theme-font:major-bidi; mso-hansi-theme-font:major-bidi;mso-bidi-theme-font:major-bidi" lang="FA">روزی که آغاز شدم در این دنیای مجازی گمان میکردم تا بینهایت ادامه داشته باشم. اما&nbsp; دلم از من</span><span dir="LTR" style="font-size:12.0pt;line-height:115%;font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-ascii-theme-font:major-bidi;mso-hansi-theme-font: major-bidi;mso-bidi-theme-font:major-bidi"></span></font></b></p><div align="right"><b><font size="3"> </font></b></div><p class="MsoNormal" dir="RTL" align="right"><b><font size="3"><span style="font-size:12.0pt;line-height: 115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-ascii-theme-font:major-bidi; mso-hansi-theme-font:major-bidi;mso-bidi-theme-font:major-bidi" lang="FA">میخواهد که اینجا را ترک کنم. هرچند سخت است برای انگشتانم وقتی که دیگر نمی توانند کلمات را</span><span dir="LTR" style="font-size:12.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; mso-ascii-theme-font:major-bidi;mso-hansi-theme-font:major-bidi;mso-bidi-theme-font: major-bidi"></span></font></b></p><div align="right"><b><font size="3"> </font></b></div><p class="MsoNormal" dir="RTL" align="right"><b><font size="3"><span style="font-size:12.0pt;line-height: 115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-ascii-theme-font:major-bidi; mso-hansi-theme-font:major-bidi;mso-bidi-theme-font:major-bidi" lang="FA">بنویسند.هر چند دلم برای تمام انها که نه دیده بودمشان ونه میشناختم تنگ میشود</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size:12.0pt; line-height:115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-ascii-theme-font: major-bidi;mso-hansi-theme-font:major-bidi;mso-bidi-theme-font:major-bidi"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span> .</span></font></b></p><div align="right"><b><font size="3"> </font></b></div><p class="MsoNormal" dir="RTL" align="right"><b><font size="3"><span style="font-size:12.0pt;line-height: 115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-ascii-theme-font:major-bidi; mso-hansi-theme-font:major-bidi;mso-bidi-theme-font:major-bidi" lang="FA">حتما&nbsp;مهربانی تمام دوستان مجازی را در بقچه ای پیچیده ودر چمدان قلبم قایم میکنم وهرروز خاموش و</span><span dir="LTR" style="font-size:12.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; mso-ascii-theme-font:major-bidi;mso-hansi-theme-font:major-bidi;mso-bidi-theme-font: major-bidi"></span></font></b></p><div align="right"><b><font size="3"> </font></b></div><p class="MsoNormal" dir="RTL" align="right"><b><font size="3"><span style="font-size:12.0pt;line-height: 115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-ascii-theme-font:major-bidi; mso-hansi-theme-font:major-bidi;mso-bidi-theme-font:major-bidi" lang="FA">بیصدا به آنها سر میزنم</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size:12.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; mso-ascii-theme-font:major-bidi;mso-hansi-theme-font:major-bidi;mso-bidi-theme-font: major-bidi"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>.</span></font></b></p><div align="right"><b><font size="3"> </font></b></div><p class="MsoNormal" dir="RTL" align="right"><b><font size="3"><span style="font-size:12.0pt;line-height: 115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-ascii-theme-font:major-bidi; mso-hansi-theme-font:major-bidi;mso-bidi-theme-font:major-bidi" lang="FA">شاید دوباره یک روز برگردم .اما الان باید بروم</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size:12.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; mso-ascii-theme-font:major-bidi;mso-hansi-theme-font:major-bidi;mso-bidi-theme-font: major-bidi"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>.</span><span style="font-size:12.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; mso-ascii-theme-font:major-bidi;mso-hansi-theme-font:major-bidi;mso-bidi-theme-font: major-bidi" lang="FA">خداحافظ</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size:12.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; mso-ascii-theme-font:major-bidi;mso-hansi-theme-font:major-bidi;mso-bidi-theme-font: major-bidi"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>&nbsp;</span><span style="font-size:12.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; mso-ascii-theme-font:major-bidi;mso-hansi-theme-font:major-bidi;mso-bidi-theme-font: major-bidi" lang="FA">دلم دارد صدایم میزند. تمام سلامهای دنیا</span><span dir="LTR" style="font-size:12.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; mso-ascii-theme-font:major-bidi;mso-hansi-theme-font:major-bidi;mso-bidi-theme-font: major-bidi"></span></font></b></p><div align="right"><b><font size="3"> </font></b></div><p class="MsoNormal" dir="RTL" align="right"><b><font size="3"><span style="font-size:12.0pt;line-height: 115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-ascii-theme-font:major-bidi; mso-hansi-theme-font:major-bidi;mso-bidi-theme-font:major-bidi" lang="FA">سهم شمابرای من فقط یک لبخند شما کافیست</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size:12.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; mso-ascii-theme-font:major-bidi;mso-hansi-theme-font:major-bidi;mso-bidi-theme-font: major-bidi"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>.</span></font></b></p><div align="right"><b><font size="3"> </font></b></div><p class="MsoNormal" dir="RTL" align="right"><b><span dir="LTR" style="font-size:12.0pt;line-height: 115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-ascii-theme-font:major-bidi; mso-hansi-theme-font:major-bidi;mso-bidi-theme-font:major-bidi">&nbsp;</span></b></p><div align="right"><b> </b><b>&nbsp;</b></div><p class="MsoNormal" dir="RTL" align="center"><b><font size="6" color="#990000"><span dir="LTR" style="font-size:16.0pt;line-height: 115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-ascii-theme-font:major-bidi; mso-hansi-theme-font:major-bidi;mso-bidi-theme-font:major-bidi">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span><span style="font-size:16.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; mso-ascii-theme-font:major-bidi;mso-hansi-theme-font:major-bidi;mso-bidi-theme-font: major-bidi" lang="FA">خدا نگهدار&nbsp; .تا عبوری دوباره تنها سبزی شما را آرزو میکنم</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size:16.0pt; line-height:115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-ascii-theme-font: major-bidi;mso-hansi-theme-font:major-bidi;mso-bidi-theme-font:major-bidi"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>.</span></font></b><span dir="LTR" style="font-size:16.0pt;line-height: 115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-ascii-theme-font:major-bidi; mso-hansi-theme-font:major-bidi;mso-bidi-theme-font:major-bidi">&nbsp;</span> </p> <br></div> text/html 2017-01-08T16:45:39+01:00 soldier51.mihanblog.com فاطمه وفات فاطمه معصومه (س) تسلیت باد http://soldier51.mihanblog.com/post/78 <div align="center"><img src="http://www.axgig.com/images/42641445877893934238.gif" alt="" hspace="0" align="bottom" border="0" vspace="0"><br><br><font size="5">یا رب چه قشنگ است و چه زیبا حرم قم<br><br>چون جنت اعلا، حرم محترم قم<br><br>بانوی جنان، اخت رضا، دختر موسی<br><br>دردانه زهرا و ملائك خدم قم<br><br>این مژده بس او را كه بهشت است جزایش<br><br>هر كس كه زیارت كندش در حرم قم<br><br></font><br><font color="#006600" size="4">آه، خواهر امام غریب خراسان، سلاله پاکی و معصومیت! <br><br>دیوارهای خاک و افلاک، سیاه پوش داغ تواند.</font><br></div> text/html 2017-01-07T18:39:04+01:00 soldier51.mihanblog.com فاطمه ابرحریف http://soldier51.mihanblog.com/post/244 <div align="center"><font size="4"><img src="http://uupload.ir/files/422n_photo_2017-01-05_23-42-58.jpg" alt="" width="407" vspace="0" hspace="0" height="610" align="bottom" border="0"></font><br></div><font size="4"><br><br>نشریه آمریکایی usa today:<br><br> <font size="5">مشکل آمریکا درایران حضور یک "ابرحریف" به نام<br><br>&nbsp;آیت الله خامنه ای است که نقشه راه را <br><br>می شناسد و مردم به او اعتماد آمیخته با<br><br>&nbsp;اعتقاد دارند.کاش مسئولین و بعضی از مردمی<br><br>&nbsp;که بصیرت پایینی دارند میفهمیدند<br><br>&nbsp;سید علی همان نائب مهدی(عج)ای است<br><br>&nbsp;هر روز در قنوت میگوییم اللهم عجل لولیک الفرج.<br><br> تمرین کنیم ولایت پذیریه حضرت ولی عصر(عج)<br><br>&nbsp;را در ولایت پذریری امام سید علی خامنه ای<font size="3">(مدظله العالی)</font> </font></font> text/html 2017-01-06T18:34:29+01:00 soldier51.mihanblog.com فاطمه ولادت امام حسن عسکری(ع) مبارک باد http://soldier51.mihanblog.com/post/76 <div align="center"><img src="http://www.axgig.com/images/99098821258850340184.gif" alt="" vspace="0" hspace="0" align="bottom" border="0"><br><br><p style="text-align: center;"><font size="4">با نام «حَسَن»، باب یازدهم کتاب امامت نگاشته می شود</font></p><font size="4"> </font><p style="text-align: center;"><font size="4">&nbsp;</font></p><font size="4"> </font><p style="text-align: center;"><font size="4">و این، مژده ای است برای ما که چیزی به کلیّت روشنی</font></p><font size="4"> </font><p style="text-align: center;"><font size="4">&nbsp;</font></p><font size="4"> </font><p style="text-align: center;"><font size="4">نمانده است. چیزی نمانده به سرزدنِ یگانه گوهر عشق</font></p><font size="4"> </font><p style="text-align: center;"><font size="4">&nbsp;</font></p><font size="4"> </font><p style="text-align: center;"><font size="4">و اتمام حجت. از هم اکنون،</font></p><font size="4"> </font><p style="text-align: center;"><font size="4">&nbsp;</font></p><font size="4"> </font><p style="text-align: center;"><font size="4">دنیا چشمان پرفروغش را به انتظار می نشیند.</font></p><br></div> text/html 2017-01-05T19:40:44+01:00 soldier51.mihanblog.com فاطمه نظر غربی ها در مورد رهبر ایران http://soldier51.mihanblog.com/post/243 <div align="center"><img src="http://uupload.ir/files/omgk_ufkw_2015-12-05_02.51.14-1.png" alt="" hspace="0" vspace="0" align="bottom" border="0"></div> text/html 2016-12-28T16:22:15+01:00 soldier51.mihanblog.com فاطمه بازخوانی بیانات رهبر فرزانه انقلاب درباره حماسه 9 دی http://soldier51.mihanblog.com/post/242 <div align="center"><img src="http://uupload.ir/files/smtf_9-دی2.jpg" alt="" width="428" vspace="0" hspace="0" height="557" align="bottom" border="0"><br><br><br><div align="right"><font size="4"><span style="color: #000000; font-size: medium;">تأکید رهبر فرزانه انقلاب بر ماندگاری حرکت حماسی امت در راهپیمایپی 9 دی، نشان از اهمیت فوق‌العاده این حضور آگاهانه در تاریخ انقلاب اسلامی دارد.در آستانه هفتمین سالروز راهپیمایی حماسی 9 دی 88 مروری داریم بر سخنان رهبر حکیم انقلاب درباه این حرکت خودجوش مردمی.</span><br></font></div><br><br><div align="right"><span style="font-size: medium;">رهبر فرزانه انقلاب در دیدار مردم قم در سالگرد قیام 19 دى ، ده روز بعد از راهپیمایی تاریخی نه دی با بیان اینکه روزهاى سال، به طور طبیعى و به خودى خود همه مثل همند؛ این انسانها هستند، این اراده‌‌‌‌‌ها و مجاهدتهاست که یک روزى را از میان روزهاى دیگر برمیکشد و آن را مشخص میکند، متمایز میکند، متفاوت میکند و مثل یک پرچمى نگه میدارد تا راهنماى دیگران باشد، اظهار داشتند: روز عاشورا - دهم محرم - فى نفسه با روزهاى دیگر فرقى ندارد؛ این حسین بن على (علیه السّلام) است که به این روز جان میدهد، معنا میدهد، او را تا عرش بالا میبرد؛ این مجاهدتهاى یاران حسین بن على (علیه السّلام) است که به این روز، این خطورت و اهمیت را میبخشد. روز نوزدهم دى هم همین جور است، روز نهم دىِ امسال هم از همین قبیل است. </span><br><span style="font-size: medium;">ایشان در ادامه تاکید کردند: نهم دى با دهم دى فرقى ندارد؛ این مردمند که ناگهان با یک حرکت - که آن حرکت برخاسته از همان عواملى است که نوزدهم دىِ قم را تشکیل داد؛ یعنى برخاسته ى از بصیرت است، از دشمن‌‌‌‌‌شناسى است، از وقت‌‌‌‌‌شناسى است، از حضور در عرصه ى مجاهدانه است - روز نهم دى را هم متمایز میکنند.</span><br><br><font color="#CC0000"><span style="font-size: medium;"><strong>9 دىِ در تاریخ ماند</strong></span></font><br><span style="font-size: medium;"><strong> </strong></span><br><span style="font-size: medium;">حضرت آیت الله خامنه ای افزودند: مطمئن باشید که روز نهم دىِ امسال هم در تاریخ ماند؛ این هم یک روز متمایزى شد. شاید به یک معنا بشود گفت که در شرائط کنونى - که شرائط غبارآلودگىِ فضاست - این حرکت مردم اهمیت مضاعفى داشت؛ کار بزرگى بود. هرچه انسان در اطراف این قضایا فکر میکند، دست خداى متعال را، دست قدرت را، روح ولایت را، روح حسین بن على (علیه السّلام) را مى‌‌‌بیند. این کارها کارهائى نیست که با اراده‌‌‌‌ى امثال ما انجام بگیرد؛ این کار خداست، این دست قدرت الهى است؛ همان طور که امام در یک موقعیت حساسى - که من بارها این را نقل کرده‌‌‌‌ام - به بنده فرمودند: «من در تمام این مدت، دست قدرت الهى را در پشت این قضایا دیدم». درست دید آن مرد نافذِ بابصیرت، آن مرد خدا.</span><br><br><span style="font-size: medium;">رهبر حیکم انقلاب ادامه دادند: اینکه من عرض میکنم روز نُه دى در تاریخ ماندگار است، به خاطر این است. مردم بیدارند؛ همین است که کشور شما را نگه داشته است عزیزان من! همین است که انقلابتان را حفظ کرده است؛ همین است که جرأت سران استکبار را از آنها گرفته است که بخواهند به ملت ایران حمله کنند؛ میترسند. حالا در تبلیغات، زید و عمرو و بکر را میکشند جلو، بمباران تبلیغاتى میکنند؛ اما حقیقت قضیه چیز دیگرى است. دشمن حقیقى آنها ملت ایران است، دشمن حقیقى آنها ایمان و بصیرت ملت ایران است، دشمن حقیقى آنها همین غیرت دینى جوانهاست که میجوشد. یک وقتى هم دندان روى جگر میگذارند، صبر هم میکنند، باید هم بکنند؛ اما یک وقت هم آنجائى که وقت حضور در صحنه است، مى‌‌‌‌آیند توى صحنه.</span><br><br><span style="font-size: medium;">ایشان با بیان اینکه مسئولین کشور بحمداللَّه چشمشان هم باز است، مى‌‌‌‌بینند؛ مى‌‌‌‌بینند مردم در چه جهتى دارند حرکت میکنند، اظهار داشتند: حجت بر همه تمام شده است، حرکت عظیم روز چهارشنبه ى نهم دى ماه حجت را بر همه تمام کرد. مسئولین قوه‌‌‌‌‌ى مجریه، مسئولین قوه‌‌‌ى مقننه، مسئولین قوه‌‌‌‌ى قضائیه، دستگاه‌‌‌هاى گوناگون، همه میدانند که مردم در صحنه‌‌‌اند و چه میخواهند. دستگاه‌‌‌‌‌‌ها باید وظائفشان را انجام بدهند؛ هم وظائفشان در مقابل آدم مفسد و اغتشاشگر و ضدانقلاب و ضدامنیت و اینها، هم وظائفشان در زمینه‌‌‌ى اداره‌‌‌‌‌‌ى کشور. مسائل کشور که فقط مسائل مربوط به اغتشاشگران نیست؛</span><br><br><font color="#CC0000"><span style="font-size: medium;"><strong>راهپیمائى حکومتى!</strong></span></font><br><br><span style="font-size: medium;">رهبر فرزانه انقلاب ادامه دادند: گفتند راهپیمائى حکومتى! بى عقلها نفهمیدند که با این حرف دارند حکومت را تعریف میکنند؛ دارند از حکومت تمجید میکنند. این چه حکومتى است که در ظرف دو روز - روز عاشورا (یکشنبه) آن خباثتها را راه انداختند، روز چهارشنبه این حرکت عظیم راه افتاد - میتواند یک چنین بسیج عظیم ملى را در سرتاسر کشور بکند؟ امروز کدام کشور دیگر، کدام حکومت دیگر چنین قدرتى دارد؟ قوى‌‌‌‌ترین حکومتهاى دنیا و ثروتمندترینشان - که ولخرجى‌‌‌‌هاى زیادى هم براى جاسوس پرورى و خرابکارى و تروریست پرورى دارند - اگر همه ى تلاششان را هم بکنند، نمیتوانند ظرف</span><br><br><span style="font-size: medium;">دو روز، صد هزار نفر آدم را بیاورند توى خیابانهاى شهرشان یا کشورشان. چند ده میلیون انسان در سرتاسر کشور بیایند! اگر به دستور حکومت آمده باشند، این خیلى حکومت مقتدرى است؛ پس خیلى حکومت قوى‌‌‌‌اى است که اینجور امکان بسیج را دارد. اما حقیقت غیر از این است؛ حقیقت این است که در کشور ما حکومت و مردمى وجود ندارد - همه یکى اند - مسئولین حکومت، از شخص حقیر این بنده گرفته تا دیگران، هر کدام قطره‌هائى هستیم در اقیانوس عظیم این ملت.</span><br><br><font color="#CC0000"><span style="font-size: medium;"><strong>لحظه را باید شناخت</strong></span></font><br><span style="font-size: medium;"><strong></strong></span><br><span style="font-size: medium;">رهبر انقلاب اسلامی در دیدار با اعضای شوراى هماهنگى تبلیغات اسلامى‌ در تاریخ 29دی 88 فرمودند: لحظه را باید شناخت، نیاز را باید دانست. فرض بفرمائید کسانى در کوفه دلهاشان پر از ایمان به امام حسین بود، به اهل‌بیت محبت هم داشتند، اما چند ماه دیرتر وارد میدان شدند؛ همه‌شان هم به شهادت رسیدند، پیش خدا هم مأجورند؛ اما کارى که باید بکنند، آن کارى نبود که آنها کردند؛ لحظه را نشناختند؛ عاشورا را نشناختند؛ در زمان، آن کار را انجام ندادند. اگر کارى که توابین در مدتى بعد از عاشورا انجام دادند، در هنگام ورود جناب مسلم به کوفه انجام میدادند، اوضاع عوض میشد؛ ممکن بود حوادث، جور دیگرى حرکت بکند. شناسائى لحظه‌ها و انجام کار در لحظه‌ى نیاز، خیلى چیز مهمى است.</span><br><br><span style="font-size: medium;">ایشان به حماسه نهم دی نیز اشاره کردند و اظهار داشتند: شوراى شما بحمدالله این خصوصیت را داشته است. دلائل زیادى هم براى این هست؛ آخرى‌اش همین نهم دى است؛ قبلش - ده سال قبل از این - 23 تیر است که اشاره فرمودند؛ آن روز هم نیاز لحظه‌ها بود؛ این یک کار متعارف و معمولى نبود. راهپیمائى مردم در بیست و دوى بهمن با همه‌ى عظمتى که دارد - که حالا عرض خواهم کرد - یک کار متعارف است، یک کار روان‌شده است، شناخته‌شده است، متوقع است که انجام بگیرد و انجام میگیرد؛ اما بیست و سه‌ى تیر در سال 78، یک کار متعارف نبود، یک کار متوقع نبود؛ اهمیت داشت که این مجموعه بداند و بفهمد که این کار در آن شرائط، لازم است و آن را انجام بدهد.</span><br><br><font color="#CC0000"><span style="font-size: medium;"><strong>قله‌ی فراموش نشدنى</strong></span></font><br><br><span style="font-size: medium;">ایشان افزودند: کار نهم دى ماهِ امسال هم همین جور بود. شناختن موقعیت، فهمیدن نیاز، حضور در لحظه‌ى مناسب و مورد نیاز؛ این اساس کار است که مؤمن باید این را هم با خود همراه داشته باشد تا بتواند وجودش مؤثر بشود؛ آن کارى را که باید انجام بدهد، بتواند انجام بدهد. خوب، الحمدلله شوراى هماهنگى تبلیغات این خصوصیت را داشته است، نشان داده است؛ هم در دهه‌ى اول، در اوضاع و احوال گوناگون آن دهه - در دوران دفاع مقدس، قبل از دفاع مقدس، بعد از دوران دفاع مقدس - هم بعد از رحلت امام در مناسبتهاى مختلف که قله‌هائى را در تاریخ ما به وجود آورد. یکى از این قله‌هاى فراموش نشدنى، همین نهم دى امسال بود.</span><br><br><font color="#CC0000"><span style="font-size: medium;"><strong>مردم ایستادند</strong></span></font><br><br><span style="font-size: medium;">رهبر فرزانه انقلاب در بیانات خود در دیدار با رییس و نمایندگان مجلس خبرگان رهبری، با بیان اینکه مردم ایستادند، آخرین نمونه‌اش هم همین فتنه‌ى سال 88 بود که مردم ایستادند، اضافه کردند: همان کسانى که به کسان دیگرى غیر از منتخَب رأى داده بودند، همانها هم در مقابل آنها ایستادند. لذا دیدید در نه دى، در 22 بهمن، همه شرکت کردند؛ همه آمدند. این نشان‌دهنده‌ى این است که فتنه‌گران و فتنه‌انگیزان یک اقلیت معدودند؛ منتها دروغ گفتند، خواستند مردم را دنبال خودشان بکشانند. اولِ کار موفق هم شدند؛ بعد که چهره‌شان آشکار شد، نقابشان در خلال حرفها و کارهاى گوناگون افتاد، مردم از اینها رو برگرداندند. بنابراین، مردم ایستاده‌اند.</span><br><br><br><font color="#CC0000"><span style="font-size: medium;"><strong>ما پیش رفتیم</strong></span></font><br><br><span style="font-size: medium;">ایشان در دیدار جهادگران بسیج سازندگى نیزبه حماسه نهم دی اشاره و افزودند: حرکت نه دى را مى‌بینیم، حرکت 22ى بهمن را مى‌بینیم، حضور عظیم در انتخابات را مى‌بینیم؛ اینها معناش چیست؟ معناش این است که امروز جوانان ما - که اکثریت قاطع ملت ما هستند - و عموم ملت ما در همان جهت حرکت انقلاب اسلامى و با همان ضرب دست انقلاب، رو به فزایندگى هستند، دارند پیش میروند. پس ما پیش رفتیم.</span><br><br><span style="font-size: medium;">رهبر انقلاب اسلامی بیانات در جریان سفر به شهر مقدس قم و در اجتماع بزرگ مردم این شهر نیز اظهار داشتند: بعد از اهانتى که در روز عاشوراى سال 88 به وسیله‌ى یک عده تحریک شده نسبت به امام حسین انجام گرفت، دو روز فاصله نشد که مردم در روز نه دى توى خیابانها آمدند و موضع صریح خودشان را علنى ابراز کردند. دستهاى دشمن و تبلیغات دشمن نه فقط نتوانسته مردم را از احساسات دینى عقب بنشاند، بلکه روزبه‌روز این احساسات تندتر و این معرفت عمیق‌تر شده است.</span><br><br><span style="font-size: medium;">ایشان در تاریخ 26 آبان ماه در دیدار مردم اصفهان در روز عید قربان هم به عملکرد مردم اصفهان در جریان فتنه و راهپیمایی نه دی اشاره کردند و تاکید کردند: اصفهانى‌ها در قضایاى گذشته خوب عمل کردند. در برابر فتنه‌ى 88، در روز عظیم نه دى، در آن حرکت خودجوش مردمى، عملکرد درخشانى داشتند.</span></div> </div> text/html 2016-12-26T21:36:43+01:00 soldier51.mihanblog.com فاطمه شجاعت و فراست امام خامنه ای در سال 68 در سفر به چین (برخی ها یاد بگیرن) http://soldier51.mihanblog.com/post/241 <div align="center"><img src="http://uupload.ir/files/77ru_شجاعت_رهبر.jpg" alt="" align="bottom" width="498" vspace="0" hspace="0" height="602" border="0"></div> text/html 2016-12-20T07:49:54+01:00 soldier51.mihanblog.com فاطمه شب یلدایتان مبارک http://soldier51.mihanblog.com/post/42 <div align="center"><img src="http://www.axgig.com/images/90911873839865928203.gif" alt="" hspace="0" align="bottom" vspace="0" border="0"><br></div> text/html 2016-12-18T18:43:00+01:00 soldier51.mihanblog.com فاطمه خودِ ایمان، موجب آن است که انسان راه را پیدا کند. http://soldier51.mihanblog.com/post/240 <div align="center"><img src="http://uupload.ir/files/cp7y_1481896354964.jpg" alt="" align="bottom" width="229" vspace="0" hspace="0" height="257" border="0"><img src="http://uupload.ir/files/hd6g_1482002319738.jpg" alt="" align="bottom" width="254" vspace="0" hspace="0" height="255" border="0"><br><br><br><div align="right"><div align="center"><font size="4">بخشی از بیانات آیت‌الله خامنه‌ای در ۵۳/۰۷/۰۲</font><br><font size="4">&nbsp;در مسجد امام حسن علیه‌السلام مشهد:</font><br></div><font size="4"> </font><br><font size="4"> </font><br><font size="4"> </font><br><font size="4"> در قدم اول هیچ یک از رهبران و بزرگان و راهروان و دنباله‌روان، نمی‌دانستند قدم دهم چیست؟ بنده گاهی مثالی می‌زنم، می‌گویم در یک بیابانی که فرض کنید، ده‌ها کیلومتر یا بیشتر، طول و عرض این بیابان است، در یک شب تاریک و مُظلَم، نه ماهی، نه ستاره‌ای، جنابعالی دارید تنها می‌روید، یک دانه چراغ قوه‌ی کوچک، یک لامپ نمره‌ی پنج کوچک، یک شمع کوچک هم در دستت است. به شما بگویند آقا، با این شمع باید تا آخر آن بیابان بروی. شما یک نگاهی می‌کنی، می‌گویی آقا این شمعِ من تا شعاع یک متر را بیشتر روشن نمی‌کند، من همه‌ی این ده کیلومتر را با همین یک شمع بروم؟ این شمعِ من فقط یک متر را روشن می‌کند، من ده کیلومتر بروم؟ این یک منطقی است که آدم بی‌اطلاع، بی‌تجربه، ناوارد، ممکن است داشته باشد. جوابش چیست؟ جواب این منطق کور چیست به نظر شما؟ آیا جواب این حرف این نیست که آقای محترم، یک مترِ اطرافت روشن هست یا نه؟ یک قدم بگذار جلو، یک متر دیگر روشن خواهد شد، اگر نشد نرو. همین یک متری که روشن هست برو، همین یک قدمی که می‌توانی برداری و می‌دانی کجا می‌گذاری بردار، اگر یک قدم دیگر در مقابلت روشن نشد نرو؛ اگر شد، باز هم برو. خواهی دید که تا آخر بیابان تدریجاً روشن خواهد شد و تو این راه را خواهی پیمود و به منزل خواهی رسید؛ آیا غیر از این است؟ «یَهْدِیهِمْ رَبُّهُم بِإِیمَانِهِمْ» خدا با ایمانشان آنان را هدایت خواهد کرد. خودِ ایمان، موجب آن است که انسان راه را پیدا کند. </font><br></div> </div> text/html 2016-12-16T20:19:12+01:00 soldier51.mihanblog.com فاطمه میلادحضرت رسول اكرم (ص) و امام جعفرصادق (ع) مبارك باد http://soldier51.mihanblog.com/post/238 <div align="center"><img src="http://uupload.ir/files/34a8_aksgif.ir-_rasool_akram_gif-تصاویر_متحرک_حضرت_محمد_(صe.gif" alt="" vspace="0" hspace="0" align="bottom" border="0"><br><br><font size="5"><br>عرشیان امشب زمین را لاله باران می کنند<br><br>خاک را خوشبو تر از زلف نگاران می کنند<br><br>افرینش فیض از دیدار احمد میبرد<br><br>کعبه امشب سجده بر خاک محمد میبرد<br></font><br><img src="http://uupload.ir/files/yud9_aksgif.ir-_20rasool_20akram_20gif-_d8_aa_d8_b5_d8_a7_d9_88_db_8c_d8_b1_20_d9_85_d8_aa_d8_ad_d8_b1_da_a9_20_d8_ad_d8_b6_d8_b1_d8_aa_20_d9_85_d8_ad_d9_85_d8_af_20(_d8_b5592.gif" alt="" vspace="0" hspace="0" align="bottom" border="0"><br><br><font size="5">میلاد جامع علم و عمل و عبادت ،<br><br>&nbsp;پرچم دار شاهراه ولایت علوى، <br><br>حضرت امام جعفر صادق علیه السلام گرامى باد!<br><br></font><br><br><img src="http://uupload.ir/files/x69_aksgif_ir_emam_sadegh_gif_تصاویر_متحرک_امام_صادق_ع_3658.gif" alt="" height="267" width="440" vspace="0" hspace="0" align="bottom" border="0"><br></div> text/html 2016-12-11T12:18:05+01:00 soldier51.mihanblog.com فاطمه سید علی حسینی خامنه ای http://soldier51.mihanblog.com/post/237 <div align="center"><img src="http://uupload.ir/files/i8y1_photogrid_1481366318117.jpg" alt="" align="bottom" width="452" vspace="0" hspace="0" height="452" border="0"><br><font size="5"><br></font><div align="center"><font size="5">کل ایران لشگر این رهبر آزاده است</font><br><font size="5"> </font><br><font size="5"> یک اشاره کافی است،این مملکت آماده است</font><br><font size="5"> </font><br><font size="5"> کربلا،یا روی نی،در خواب بینی ای عدو</font><br><font size="5"> </font><br><font size="5"> کشور ما پای رهبر،تا ابد ایستاده است.</font><br></div></div> text/html 2016-12-08T18:00:58+01:00 soldier51.mihanblog.com فاطمه سالروز آغاز امامت آخرین مرد نجات و مایه ی نزول برکات مبارک باد. http://soldier51.mihanblog.com/post/41 <div align="center"><img src="http://s8.picofile.com/file/8277768242/%D8%A2%D8%BA%D8%A7%D8%B2_%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85%D8%AA_%D8%AD%D8%AC%D8%AA_%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%B1%DA%A9.gif" alt="" align="bottom" vspace="0" hspace="0" border="0"><br><br><font size="4"><br>نهم ربیع الاول، پیام رسان بهار ظهوری است که گلهای زیبای زندگی<br><br>همچون عدل، قسط، عزت، عشق، صفا، صمیمیت،<br><br>&nbsp;گذشت، ایثار و ایمان و احسان در آن می شکفد.<br><br><font size="6"><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/53.gif"><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/53.gif">عید شما مبارک<img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/53.gif"><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/53.gif"></font><br></font><br></div> text/html 2016-12-08T17:22:45+01:00 soldier51.mihanblog.com فاطمه میدانم تلخ است ، اما بخوانید وسینه به سینه نقل کنید ...به خاطر آیندگان... http://soldier51.mihanblog.com/post/236 <div align="center"><img src="http://www.upsara.com/images/exfv_hyby_48+787untitled-7.jpg" alt="" align="bottom" width="416" vspace="0" hspace="0" height="416" border="0"><br><br><br><div align="right"><font size="4"><br>❌ اینهمه رهبر معظم انقلاب گفت، آمریکا نقض عهد میکنه!<br> ❌ نمیشه بهش اعتماد کرد!<br> ❌ این همه گفت،گفت،گفت!<br> ❌ اینهمه گفت من به مذاکرات خوشبین نیستم!<br> ❌ فرداش حسنه روحانی مصاحبه کرد و گفت : در عالم سیاست خوشبینی یا بدبینی معنا ندارد!!!!<br> ❌ اینهمه گفت آمریکا قابل اعتماد نیست!<br> ❌روحانی گفت :دشمن تراشی نکنید!<br> اینهمه گفت اتفاقی نیافته که خوشحالی میکنید!<br> ❌روحانی مصاحبه کرد که امید را از مردم نگیرید!<br><br> ❌اینهمه رهبر گفت به حرف منتقدین گوش کنید، شاید حرف و پیشنهاد خوبی داشته باشند!<br> ❌این دوباره مصاحبه کرد: یه مشت بی سواد تازه به دوران رسیده، بی شناسنامه تندرو دلواپس نمیزارن ما توافق کنیم!<br> اینهمه رهبری گفت، تعهداتمون و پله پله و مرحله به مرحله انجام بدید!<br> ❌هرکاری که کردید منتظر باشید آنها هم تعهد خودشون و عمل کنند!!<br> ❌از حقد و دشمنی که با انقلاب اسلامی داشتند!<br> ❌از بغض کینه ای که به تفکر خمینی داشتند!<br> ❌بدو بدو،،سانتریفیوژها رو مثل گونی سیب زمینی ریختند رو هم،یازده تن اورانیوم غنی شده که پشتوانه و ذخایر استراتژیک مملکت بود و اکسید کردن،به خدا یازده تن سیب زمینی بود آدم دلش میسوخت!<br> ❌قلب رآکتور اتمی و پر بتن کردند!<br> قرارداد های نفتی فاجعه‌آمیز و بستن! ❌ Fatf و قبول کردن!<br><br> ❌ و دنبال برجام دو و سه بودند!<br> ❌ آمریکا هم دنبال نفوذی میگرده، دید خوب کسایی گیر آورده به هرچی میخواسته رسیده!<br> ❌ بدون جنگ به تمام اهدافش رسید!<br> ❌ الان ایران مونده بدون قدرت و صنعت راهبردی هسته ای!<br><br> ❌تو دهات تدبیر و امید به این میگن، برد_برد!<br><br> تا ظلم هست مبارزه هست، و تا مبارزه هست ما هستیم.</font><br></div> <br></div> text/html 2016-12-07T19:49:01+01:00 soldier51.mihanblog.com فاطمه شهادت امام عسکری (ع) تسلیت باد http://soldier51.mihanblog.com/post/40 <div align="center"><img src="http://uupload.ir/files/p5sa_aksgif_ir_emam_hassane_asghari_تصاویر_متحرک_امام_حسن_عسگر_ع_asghari_emam_haasan_askari89.gif" alt="" hspace="0" align="bottom" vspace="0" border="0"><br><br><font size="4">پدری در دم مرگ است و به بالین پسرش<br><br> پسری اشک فشان است به حال پدرش<br><br> پدری جام شهادت به لبش بوسه زده<br><br> پسری سوخته از داغ مصیبت جگرش<br><br><font color="#006600"> <b>السلام علیک یا حسن بن علی ایها العسکری (ع)</b></font></font><br></div> text/html 2016-12-07T11:42:08+01:00 soldier51.mihanblog.com فاطمه خواب ِ«بسیجیان خامنه ای ست» دور ِ«سیّدعلی» http://soldier51.mihanblog.com/post/235 <div align="center"><img src="http://uupload.ir/files/79bc_1481051355798865_large.jpg" alt="" hspace="0" height="428" align="bottom" width="439" vspace="0" border="0"><br><br><div align="center"><font size="5">هر دشمنی که به تو چپ نگاه کند خار میکنم<br><br> پوزش به خاک کشم، زندگی اش تار و مار میکنم<br><br> «سیّدعلی» مخور غم یار، ببین از برای تو،<br><br> «عمّارم» و به منصب خود افتخار میکنم<br><br> کابوس ِیک منافق ِملعون ِضدّ ِولی<br><br> خواب ِ«بسیجیان خامنه ای ست» دور ِ«سیّدعلی»<br><br> شکـی مکن، نسبتشان به عُمر ختم میشود، </font><br></div></div> text/html 2016-12-07T11:36:23+01:00 soldier51.mihanblog.com فاطمه چرا ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ http://soldier51.mihanblog.com/post/234 <div align="center"><img src="http://uupload.ir/files/4lc4_حسن_روحانی_نسبت_دروغ_رهبری_دخالت_برجام.jpg" alt="" hspace="0" height="627" align="bottom" width="504" vspace="0" border="0"><br><br><br><div align="right"><font size="4">رهبر انقلاب امام خامنه ای:<br><br> بنده در جزئیّات مذاکره دخالتی نکردم، بازهم نمیکنم؛ <br><br>من مسائل کلان، خطوط اصلی، چهارچوب‌های مهم<br><br>&nbsp;و خطّ قرمزها را به مسئولین کشور همواره گفته‌ام؛<br><br>&nbsp;عمدتاً به رئیس جمهور محترم که ما با ایشان جلسات<br><br>&nbsp;مرتّب داریم، و موارد معدودی هم به وزیر محترم خارجه؛ <br><br>خطوط اصلی و کلّی. جزئیّات کار، خصوصیّات کوچک <br><br>که تأثیری در تأمین آن خطوط کلان ندارد، مورد توجّه نیست؛ <br><br>اینها در اختیار آنها است، میتوانند بروند کار کنند.<br><br>&nbsp;اینکه حالا گفته بشود که جزئیّات این مذاکرات <br><br>تحت نظر رهبری است، این حرف دقیقی نیست.<br><br>&nbsp;۱۳۹۴/۰۱/۲۰<br><br><br> حسن روحانی 16 آذز 95:<br><br> هیچ قدمی در برجام برنداشتیم جز اینکه <br><br>همه موارد را با رهبری هماهنگ کردیم!<br><br><br></font><h2 itemprop="headline" align="right"><font size="5"><a itemprop="url" class="out" rel="bookmark" href="http://www.afsaran.ir/site/click/1331882?url=http%3A%2F%2Ffarsi.khamenei.ir%2Fspeech-content%3Fid%3D29440">چرا حسن روحانی بعد از شکست <br></a></font></h2><h2 itemprop="headline" align="right"><font size="5"><a itemprop="url" class="out" rel="bookmark" href="http://www.afsaran.ir/site/click/1331882?url=http%3A%2F%2Ffarsi.khamenei.ir%2Fspeech-content%3Fid%3D29440">فاجعه بار برجام ؛ مسئولیت آن</a></font></h2><h2 itemprop="headline" align="right"><font size="5"><a itemprop="url" class="out" rel="bookmark" href="http://www.afsaran.ir/site/click/1331882?url=http%3A%2F%2Ffarsi.khamenei.ir%2Fspeech-content%3Fid%3D29440">&nbsp;را به طور کامل نمیپذیرد ؛ <br></a></font></h2><h2 itemprop="headline" align="right"><font size="5"><a itemprop="url" class="out" rel="bookmark" href="http://www.afsaran.ir/site/click/1331882?url=http%3A%2F%2Ffarsi.khamenei.ir%2Fspeech-content%3Fid%3D29440">مگر فراموش کرده بود ،</a></font></h2><h2 itemprop="headline" align="right"><font size="5"><a itemprop="url" class="out" rel="bookmark" href="http://www.afsaran.ir/site/click/1331882?url=http%3A%2F%2Ffarsi.khamenei.ir%2Fspeech-content%3Fid%3D29440">رهبری فرمودند</a></font></h2><h2 itemprop="headline" align="right"><font size="5"><a itemprop="url" class="out" rel="bookmark" href="http://www.afsaran.ir/site/click/1331882?url=http%3A%2F%2Ffarsi.khamenei.ir%2Fspeech-content%3Fid%3D29440">&nbsp;من به مذاکرات خوش بین نیستم؟</a></font></h2></div><font size="5"> </font><br></div> text/html 2016-12-04T21:56:28+01:00 soldier51.mihanblog.com فاطمه درس اول از ماجرای سقیفه http://soldier51.mihanblog.com/post/233 <div align="center"><img src="http://uupload.ir/files/rqni_خوش_به_حال_دل_من_..._-_پوستر.png" alt="" hspace="0" height="327" align="bottom" border="0" width="437" vspace="0"><br><font size="4"><br></font><div align="right"><font size="4">به نام خدا</font><br><font size="4"></font><br><font size="4"> </font><br><font size="4"> امروز قصد داشتم بیام افسران و چندتا مطلب درباره نحوه شهادت حضرت محسن (علیه السلام) بگم و بپرسم؛ اما دیدم که اینا واقعا دونستنش دردی رو از اسلام دوا نمیکنه؛</font><br><font size="4"> نمیگم بی ارزش خدایی نکرده؛ بلکه میگم هرچیزی در جای خودش نیکوئه و بهتر هم اینه که اول به چیزای مهم تر برسیم و بعدش به این مسائل مهم.</font><br><font size="4"> </font><br><font size="4"> بنابراین تصمیم گرفتم یکی از 2 درس واقعا مهم رو که از سقیفه گرفتم با شما خوبان به اشتراک بزارم؛</font><br><font size="4"> امید دارم که همه عامل باشیم.</font><br><font size="4"> </font><br><font size="4"> اولیش درس امتحان ولایته؛</font><br><font size="4"> درسی که محل آزمودن خیلی هاست و خیلیا هم ازش رفوزه میشن؛ حتی اگه اون فرد، زبیر باشه که پیغمبر درباره اش فرمود: زبیر سلاح اسلامه.</font><br><font size="4"> </font><br><font size="4"> زمانی که اون افراد به خانه ی حضرت هجوم آوردن، حضرت علی (علیه السلام) آرام و مطمئن به دیوار تکیه زده بود؛</font><br><font size="4"> سلمان یه نگاهش به دشمن و یه نگاهش به حضرت امیر بود.</font><br><font size="4"> سلمان میتونست بدون اجازه ی ولی، با دیدن شرایط پیش اومده برای حضرت زهرا (سلام الله علیها) و سوختگی های در و دیوار و هجوم به خانه، از جا پاشه و حمله کنه اما نکرد و چشمش به فرمان ولی اش بود تا اون اجازه بده؛</font><br><font size="4"> چون یقین داشت حرف، حرف ولی هست ولاغیره؛ خواه دختر پیامبر هم لای در و دیوار.... .</font><br><font size="4"> </font><br><font size="4"> در کنار سلمان، زبیر هم در خانه بود؛ اما اون برعکس سلمان پا میشه و شمشیر میکشه و شمشیرش به طاق در میخوره و با سر به زمین می افته و اونو میگیرن و میبرن برای بیعت زوری؛</font><br><font size="4"> </font><br><font size="4"> عاقبت این زبیر هم که کاملا براتون مشهوده... ؛</font><br><font size="4"> عاقبت سلمان هم که کاملا براتون هویدا ست... ؛</font><br><font size="4"> </font><br><font size="4"> فرق میون سلمان و زبیر همینجا بود؛ در تبعیت از فرمان ولی؛</font><br><font size="4"> </font><br><font size="4"> پس نه جلوتر از امام و نه عقب تر از امام، که پشت سر امام، باید جاپای امام بزاریم؛</font><br><font size="4"> مثل سلمان جا چای امام بزاریم تا حدی که همه فکر کنن علی و سلمان، ۲ نفر نیستن، بلکه ۱ نفر هستن و اون فقط علی هست. </font><br></div></div> text/html 2016-12-03T15:33:52+01:00 soldier51.mihanblog.com فاطمه اعتماد به دشمن و دشمن شناسی http://soldier51.mihanblog.com/post/232 <div align="center"><img src="http://www.upsara.com/images/vtu4_13900626_4217272_(1).jpg" alt="" hspace="0" height="610" align="bottom" width="407" vspace="0" border="0"><br><br><br><div align="right"><font size="4">حضرت آقا (حفظه الله):<br><br> اعتماد به دشمن و در دام لبخندها و وعده‌ها و حمایت های آن ها <br><br>افتادن نیز آسیب بزرگ دیگری است <br><br> که به طور ویژه باید پیشروان و نخبگان از آن بر حذر باشند. <br><br> دشمن را با علاماتش در هر لباس باید شناخت و از کید او که<br><br>&nbsp;در مواردی در پسِ ظاهرِ دوستی و کمک پنهان می شود، <br><br>باید ملت و انقلاب را مصون ساخت. <br><br> روی دیگر این صفحه، مغرور شدن و دشمن را غافل دانستن است؛ <br><br> شجاعت را باید با تدبیر و حزم در هم آمیخت. <br><br><br> بیانات در اجلاس بین‌المللی بیداری اسلامی<br><br> ۱۳۹۰/۰۶/۲۶<br></font></div><font size="4"> </font><br></div> text/html 2016-12-01T20:14:33+01:00 soldier51.mihanblog.com فاطمه حلول ماه ربیع الاول مبارک باد http://soldier51.mihanblog.com/post/33 <div align="center"><img src="http://www.axgig.com/images/46236495792474940078.jpg" alt="" width="381" vspace="0" hspace="0" height="270" align="bottom" border="0"><br><br><br><p><!--[if gte mso 9]><xml> <w:WordDocument> <w:View>Normal</w:View> <w:Zoom>0</w:Zoom> <w:TrackMoves/> <w:TrackFormatting/> <w:PunctuationKerning/> <w:ValidateAgainstSchemas/> <w:SaveIfXMLInvalid>false</w:SaveIfXMLInvalid> <w:IgnoreMixedContent>false</w:IgnoreMixedContent> <w:AlwaysShowPlaceholderText>false</w:AlwaysShowPlaceholderText> <w:DoNotPromoteQF/> <w:LidThemeOther>EN-US</w:LidThemeOther> <w:LidThemeAsian>X-NONE</w:LidThemeAsian> <w:LidThemeComplexScript>FA</w:LidThemeComplexScript> <w:Compatibility> <w:BreakWrappedTables/> <w:SnapToGridInCell/> <w:WrapTextWithPunct/> <w:UseAsianBreakRules/> <w:DontGrowAutofit/> <w:SplitPgBreakAndParaMark/> <w:DontVertAlignCellWithSp/> <w:DontBreakConstrainedForcedTables/> <w:DontVertAlignInTxbx/> <w:Word11KerningPairs/> <w:CachedColBalance/> <w:UseFELayout/> </w:Compatibility> <m:mathPr> <m:mathFont m:val="Cambria Math"/> <m:brkBin m:val="before"/> <m:brkBinSub m:val="--"/> <m:smallFrac m:val="off"/> <m:dispDef/> <m:lMargin m:val="0"/> <m:rMargin m:val="0"/> <m:defJc m:val="centerGroup"/> <m:wrapIndent m:val="1440"/> <m:intLim m:val="subSup"/> <m:naryLim m:val="undOvr"/> </m:mathPr></w:WordDocument> </xml><![endif]--></p><p><!--[if gte mso 9]><xml> <w:LatentStyles DefLockedState="false" DefUnhideWhenUsed="true" DefSemiHidden="true" DefQFormat="false" DefPriority="99" LatentStyleCount="267"> <w:LsdException Locked="false" Priority="0" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Normal"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="heading 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 7"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 8"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 9"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 7"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 8"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 9"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="35" QFormat="true" Name="caption"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="10" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Title"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="1" Name="Default Paragraph Font"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="11" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtitle"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="22" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Strong"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="20" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Emphasis"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="59" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Table Grid"/> <w:LsdException Locked="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Placeholder Text"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="1" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="No Spacing"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Revision"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="34" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="List Paragraph"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="29" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Quote"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="30" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Quote"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="19" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtle Emphasis"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="21" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Emphasis"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="31" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtle Reference"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="32" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Reference"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="33" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Book Title"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="37" Name="Bibliography"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" QFormat="true" Name="TOC Heading"/> </w:LatentStyles> </xml><![endif]--> </p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="mso-margin-top-alt:auto; mso-margin-bottom-alt:auto;text-align:center;line-height:normal;direction:rtl; unicode-bidi:embed" align="center"><span style="font-size:22.0pt;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;color:#FF00CC;mso-bidi-language:FA" lang="FA">یك عده را درمان دهد</span><span dir="LTR" style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-bidi-language:FA"></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="mso-margin-top-alt:auto; mso-margin-bottom-alt:auto;text-align:center;line-height:normal;direction:rtl; unicode-bidi:embed" align="center"><span style="font-size:22.0pt;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;color:#FF00CC;mso-bidi-language:FA" lang="FA">یك عده بخشش در جزا</span><span style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-bidi-language:FA" lang="FA"></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="mso-margin-top-alt:auto; mso-margin-bottom-alt:auto;text-align:center;line-height:normal;direction:rtl; unicode-bidi:embed" align="center"><span style="font-size:22.0pt;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;color:#FF00CC;mso-bidi-language:FA" lang="FA">یك عده را مشهد برد</span><span style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-bidi-language:FA" lang="FA"></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="mso-margin-top-alt:auto; mso-margin-bottom-alt:auto;text-align:center;line-height:normal;direction:rtl; unicode-bidi:embed" align="center"><span style="font-size:22.0pt;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;color:#FF00CC;mso-bidi-language:FA" lang="FA">یك عده را دیدار حج</span><span style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-bidi-language:FA" lang="FA"></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="mso-margin-top-alt:auto; mso-margin-bottom-alt:auto;text-align:center;line-height:normal;direction:rtl; unicode-bidi:embed" align="center"><span style="font-size:22.0pt;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;color:#FF00CC;mso-bidi-language:FA" lang="FA">باشد كه مزدماشود تعجیل در امر فرج</span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="mso-margin-top-alt:auto; mso-margin-bottom-alt:auto;text-align:center;line-height:normal;direction:rtl; unicode-bidi:embed" align="center"><span style="color: rgb(255, 102, 0);"><span><span style="font-size: 22pt; line-height: 115%;" lang="FA">حلول ماه ربیع الاول ماه شادی اهل بیت <br></span></span></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="mso-margin-top-alt:auto; mso-margin-bottom-alt:auto;text-align:center;line-height:normal;direction:rtl; unicode-bidi:embed" align="center"><span style="color: rgb(255, 102, 0);"><span><span style="font-size: 22pt; line-height: 115%;" lang="FA">بر همه مسلمانان جهان و <br></span></span></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="mso-margin-top-alt:auto; mso-margin-bottom-alt:auto;text-align:center;line-height:normal;direction:rtl; unicode-bidi:embed" align="center"><span style="color: rgb(255, 102, 0);"><span><span style="font-size: 22pt; line-height: 115%;" lang="FA">حضرت مهدی (عج) و</span></span></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="mso-margin-top-alt:auto; mso-margin-bottom-alt:auto;text-align:center;line-height:normal;direction:rtl; unicode-bidi:embed" align="center"><span style="color: rgb(255, 102, 0);"><span><span style="font-size: 22pt; line-height: 115%;" lang="FA">نایب عزیزش آقا سیدعلی مباركباد </span></span></span><br><span style="font-size:22.0pt;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;color:#FF00CC;mso-bidi-language:FA" lang="FA"></span><span style="font-size:12.0pt; font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; mso-bidi-language:FA" lang="FA"></span></p> <p></p><br></div> text/html 2016-11-29T08:41:13+01:00 soldier51.mihanblog.com فاطمه السلام علیک یا علی بن موسی الرضا المرتضی(ع) http://soldier51.mihanblog.com/post/31 <div align="center"><img src="http://www.axgig.com/images/50453369386756797506.gif" alt="" hspace="0" align="bottom" vspace="0" border="0"><br><br><p style="text-align: center;"><font size="5">شب شهادت مولای مهرپرور ماست</font></p><font size="5"> </font><p style="text-align: center;"><font size="5">کسی که سایه لطفش پناهِ کشور ماست</font></p><font size="5"> </font><p style="text-align: center;"><font size="5">شب شهادت هشتم امام معصوم است</font></p><font size="5"> که آستانه او قبله گاه باور ماست<br><br></font><br><b><font size="5" color="#006600">شهادت امام رضا(علیه السلام) تسلیت باد</font></b> <br><br></div>